DOKLAD O ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ SLUŽBY NEBO ZNEMOŽNĚNÍ VSTUPU

Zde nabízím ke stažení doklad o tom, že vám někdo odmítne poskytnout určitou službu (ostříhat, ošetřit,připustit ke zkoušce ve škole...) nebo naopak vás někdo odmítne někam vpustit (obchod, úřad,...) z důvodu, že se odmítnete podřídit nezákonným opatřením vlády proti onemocnění covid 19. 

Hlavní argument v této části je, že vládní nařízení, kterými vláda ukládá lidem povinnosti, jak se chránit proti onemocnění covid a kam vám smí být omezen přístup, je všechno totální právní fraška. Proto to ty soudy pořád ruší. Protože vládní nařízení nemá právní sílu zákona. Slouží pouze k jeho provádění a musí být v mezích zákona (viz čl 78 Ústavy). A já neznám žádný zákon, který by mě ukládal, sdělovat svoje údaje o zdravotním stavu např. vrátnému atd... Takže si vláda může vydávat co chce, kašlete jim na to:) Tímto bych vždy začal:)))

1. V případě, že vás někdo odmítne obsloužit v zásadě lze argumentovat, buď § 328 trestního. z, nebo že vás neoprávněně diskriminuje. Celou problematiku diskriminace spotřebitele upravuje §6 z.č. 634/1992 o ochraně spotřebitele. Porušením tohoto ustanovení páchá prodejce přestupek, za který je možné udělit pokutu až 3 mil. Kč. Rozhodnutí nejvyššího správního soudu v obdobném případě naleznete např. zde v rozsudku 29 A 115/2016-120. Zde soud zkonstatoval, že prodejce vystupuje v kvalifikovaném postavení prodávajícího, který poskytuje spotřebitelům určité služby nebo výrobky. Toto postavení je tedy spojeno se zvýšenými veřejnoprávními povinnostmi jejichž odraz lze spatřovat např. v zákazu diskriminace při prodeji výrobků a služeb. Více viz rozhodnutí. V zásadě tedy prodávající sice může rozlišovat mezi jednotlivými spotřebiteli, musí to ale zakládat na legitimních a racionálních důvodech nediskriminačního charakteru. Dokonce nejvyšší soud zohlednil v této věci při svém výkladu i ustanovení z.č. 198/2009 Antidiskriminačního zákona dle kterého se za diskriminaci považuje i nežádoucí chování související  s diskriminačními důvody, jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí (§2 odst. 2 a §4 odst. 1 písm a)

2. V případě že vás někdo odmítá někam vpustit. Opět lze použít i argumentaci s § 328 Tr. z. a dále je potřeba vědět že někomu cizímu vůbec nemusíte jakkoliv prokazovat svůj zdravotní stav! Jde o vaše osobní informace a na ty nikdo cizí nemá právo dle GDPR. Pokud dotyčný nereaguje a stále trvá na svém a odmítá vás vpustit přivolejte na něj policii a podejte na něj trestní oznámení za trestný čin dle § 328 tr.z. přisvojení si cizí pravomoci, § 177 tr.z. útisku. Rozhodně se nepokoušejte nikam vstoupit násilím a vše řešte v klidu a s asistencí policie.

V zásadě tedy v obou případech půjde o to konfrontovat toho, kdo vás odmítá obsloužit, nebo někam vpustit s tím, že tedy ať se pod to podepíše vlastním jménem do přiloženého formuláře. Dostaňte pod tlak ty lidi co vás chtějí takto diskriminovat a hrají si na něco lepšího než jste vy. Vy neděláte nic špatného. To vláda tady vydává jedno nezákonné opatření za druhým, že soudy to ani nestíhají rušit. Samozřejmě si řešení s přivoláním policie nechávám až na úplný konec, pokud je už vidět, že rozumná řeč není možná. Pak už si nějaké ohledy neberte. Trvejte striktně na svém dle argumentace výše nebo chtějte podpis. Následně pak lze na základě tohoto podpisu zavolat na takového "podnikatele" Českou obchodní inspekci a požadovat udělení pokuty. 

Pokud by podpis dotyčný odmítl, tak za těchto okolností je možné o této skutečnosti nahrát záznam i bez souhlasu dotčené osoby. Jinak za všech okolností musí souhlas s pořízením nahrávky vždy být. Ale dle rozsudku 30 Cdo 64/2004 je nejvyšším soudem konstatováno, že hovory fyzických osob, ke kterým dochází při výkonu povolání, při obchodní či jiné veřejné činnosti, zpravidla nemají charakter projevů osobní povahy; důkaz zvukovým záznamem takového hovoru, proto není v občanském soudním řízení nepřípustný. Vždy se bude posuzovat každá situace případ od případu, ale v nálezu Ústavního soudu spis.zn. II. ÚS 1774/14 se uvádí že: Ústavní právo na spravedlivý proces zahrnuje i povinnost obecných soudů vypořádat se se vším, co v průběhu řízení vyšlo najevo a co účastníci řízení tvrdí, má-li to vztah k projednávané věci. Pokud by se tímto obecný soud neřídil, má to za následek vadu v řízení promítající se jako zásah do ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces podle čl. 6 úmluvy o lidských právech a do práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny. Jinými slovy řečeno tedy jde-li o způsob dosažení právní ochrany, pro výrazně slabší stranu významného občanskoprávního sporu nahrávku možné pořídit je:)

3. Dále v případě, že vás někdo odmítá připustit ke zkoušce ve škole, nebo vás jinak omezuje protože třeba nejste očkovaný, nebo otestovaný, tak platí argumentace jako v manuálu jak na policistu. Nikdo kromě úředníka hygieny není oprávněn vám nařizovat nosit ochranné zdravotní pomůcky (respirátor), nebo se prokazovat dokladem o vašem zdravotním stavu. Pokud to dělá ať se vám hezky podepíše ať máte v ruce doklad pro policii. Půjde totiž o vydírání dle § 175 tr.z. Jinak pokud by odmítal podepsat tak viz § 328 tr. z. dopouští se trestného činu a takové jednání si klidně nahrajte i proti jeho vůli (lze to viz výše ). V obou případech - podepsal i nepodepsal následně na dotyčného přivolejte policii a buď podepsané potvrzení nebo nahrávku jim předejte a podejte na dotyčného trestní oznámení dle zmíněných §. V případě zkoušky stejně máte možnost jen ustoupit a riskovat zdraví s očkováním, nebo neustoupit a školu opustit. Takže vyzkoušejte ještě 3 cestu. Zakleknout na toho, kdo vám brání ve štěstí a třeba budete překvapeni, že jeho vlastní kolegové kantoři vás podpoří, protože je třeba takto šikanuje také. 

V tom co nás čeká, už musíte být odvážní a nebát se. Nikdo jiný za nás nám tu svobodu nezíská. Tohle musíme udělat my. Nic si od voleb nebo nějakého hrdiny co zázračně sestoupí z nebes a všechny vás zachrání neslibujte. Tohle si musíme vyřešit my sami, svým odporem a vzdorem proti všem těmto nezákonným zásahům do našich práv a svobod. A pamatujte na to nejdůležitější. Tuto nesvobodu totiž nevytváří primárně stát - tu si děláme my sami mezi sebou!!!