JAK JEDNAT S POLICIÍ A HYGIENOU

Tento manuál slouží jako postup jak argumentovat a chovat se vůči policii nebo hygieně v případě, že jimi budete napadeni z důvodu, že nedodržujete v té době platné vládní opatření, nebo odmítáte předložit platný doklad o bezinfekčnosti.

Policie. 

Celý zákrok doporučuji nahrávat. Policista to musí strpět, protože Správní řád, zákon o policii, přestupkový zákon a ani jiný zákon pořizování zvukových nebo obrazových záznamů policistů nezakazuje. (pokud bude tvrdit, že ano ať vám řekne konkrétní §) K možnosti natáčení se kladně vyjádřilo dokonce ve svém stanovisku i Ministerstvo vnitra ČR. Z něj mj. vyplývá, že policista při provádění služebních zákroků a plnění zákonných úkolů nevystupuje jako soukromá osoba, ale vykonává působnost orgánu veřejné správy. Nevztahuje se tak na něj ani zákon na ochranu osobních údajů - tedy z. č. 101/2000 Sb. - a též není v rozporu s občanským zákoníkem. Viz § 88 z.č. 89/2012. Na tom, že přiměřené nahrávání je přípustné, se s právní doktrínou dlouhodobě shoduje i judikatura českého Nejvyššího správního soudu (viz např. Rozsudek NSS ze dne 31. 3. 2010, č. j. 5 As 37/2009-94). Jen pozor na práva 3 osob. Ty nahrávat obecně nesmíte ale určité výjimky jsou:)

Takže jdeme na to:

1. Policista vás zastaví. Pravděpodobně vás požádá o předložení vašeho dokladu totožnosti. Ale... Policista vám musí sdělit zákonnou výzvu formulovanou nějak takto "Občane VYZÝVÁM VÁS jménem zákona". Jakákoliv jiná formulace vás k ničemu nezavazuje a řekněte mu to :) Pozor tuto výzvu musíte splnit dle § 63 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Než mu doklady předložíte, zeptejte se ho ještě na to, proč po vás doklady chce. Jestli má pocit, že svým jednáním ohrožujete něčí život, zdraví, majetek. Pokud ano ať specifikuje jak. Pravděpodobně vám odpoví něco ve smyslu, že nedodržujete vládní nařízení a tak ohrožujete zdraví ostatních osob. Pak se ho tedy zeptejte, jestli je lékař. Že dokáže kvalifikovaně posoudit pouhým pohledem, jestli jsem nemocný nebo ne. Protože pokud to dokáže, tak se minul povoláním a byl by výborný a velmi žádaný lékař nebo léčitel:). Chvilku ho nechtě něco blekotat ať trochu znejistí, pak mu doklady předložte... Tohle opravdu MUSÍTE ze zákona, jinak vás může dokonce předvést i násilím k výslechu, protože se odmítáte podřídit jeho zákonné výzvě. Na toto má prostě policajt právo. A pozor může to po vás chtít i měšťák viz § 12 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

2. Následně s vámi bude policista řešit vás prohřešek. Tedy nedodržování vládního nařízení o ochraně dýchacích cest nebo to, že odmítáte předložit platný doklad o bezinfekčnosti např. v restauraci, atd. Zde se policisty zeptejte jestli vůči vám provádí zákrok, nebo úkon. Pokud provádí úkon je povinen vás nejprve dle §13 o policii ČR poučit o právních důvodech provedení úkonu. V případě zákroku jde o přímé vynucení splnění zákonné povinnosti za použití síly nebo hrozby jejího použití a poučit vás musí pouze pokud to okolnosti umožňují. Také nezapomeňte od policisty hned na začátku požadovat vystavení písemného potvrzení o provedeném úkonu (viz §109 z. o policii). Ať to ví dopředu a dává si tak pozor co s vámi dělá.

V případě požadavku na předložení dokladu o bezinfekčnosti mu prostě oznamte, že není oprávněn kontrolovat vaše osobní údaje o vašem zdravotním stavu a že mu nic nepředložíte... Toto přísluší pouze úředníkovi Hygieny dle § 88a z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Policista má pouze pravomoc vás ztotožnit a pokud má pocit, že pácháte přestupek dle vládního nařízení, může vás oznámit na příslušný úřad, který pak o vás teprve rozhodne. V přestupkovém řízení argumentujte, jako v části, kde popisuji jak na úředníka hygieny. Tedy viz. níže. 

Pokud vás bude napadat kvuli tomu, že nemáte ochranu dýchacích cest, opět mu prostě odpovězte, že nemá právo vám nařizovat, abyste použili zdravotní pomůcku jako je respirátor. Toto smí pouze úředník hygieny. Jen ten je oprávněn vám nařídit použití ochranné zdravotní pomůcky. A pokud na tom policajt trvá, prostě mu oznamte, že dle §328 trestního zákona 40/2009 Sb. si přisvojuje pravomoci jiného orgánu státní správy a že za to na něj podáte trestní oznámení, protože jsou za to až 2 roky natvrdo. Klidně na takového policajta tedy zavolejte další policejní hlídku:), se kterou to budete chtít celé sepsat a podat vaše trestní oznámení. Nebojte se toho, máte na to jako občan právo. Pokud někdo páchá trestný čin, je dokonce vaše povinnost to nahlásit:) Nicméně stejně jako výše vás může policajt oznámit na příslušný úřad, že odmítáte nosit ochranu dýchacích cest. 

Dále vám bohužel policajt smí zabránit v dalším páchání přestupku, tedy může vás VYZVAT viz výše, abyste opustili prostor, kde k přestupku dle jeho názoru dochází. Stěžovat si na jeho postup bohužel můžete až potom. A stěžujte si! Vládní nařízení je neplatné, viz náš hlavní argument a bude zase s největší pravděpodobností soudy zrušeno, takže v právu budete vy...

3. V případě, že bude přikročeno až k výzvě, že musíte opustit prostor, kde dle názoru policisty pácháte přestupek, je důležité se s policistou neprat. Nenechte se strhnout k nějakým násilnostem vůči policajtovi. Obrátí se to jen proti vám. V klidu se nechte vyvést ven. Opět platí, že stěžovat si můžete až potom. Také hlavně nic nepodepisujte s výjimkou toho, pokud podáváte to trestní oznámení na jeho kolegu že:)

4. Dále v případě že budete předvoláni k podání vysvětlení na policii v souvislosti s vaším domnělým přestupkem, odpovídejte vždy jen vaše jméno a datum narození a ostatní ať si zjistí policajt sám. Neusnadňujte mu práci. Při výslechu berte, že cokoli co řeknete, mohou a také použijí proti vám. Takže raději opakujte jméno a datum narození a máte jistotu:)

5. V případě že začne platit zase nouzový stav, tak argumentaci výše můžete ještě vylepšit o ustanovení § 31 odst. 4 z.č. 240/2000 Sb. Krizového zákona, dle kterého můžete plnění povinností dle tohoto zákona odmítnout, pokud byste si jejich plněním ohrozili život nebo zdraví buď vlastní, nebo jiných osob anebo pokud jsou ukládané povinnosti v rozporu se zákonem... Tedy prostě řeknete, že v respirátoru se vám velmi špatně dýchá a že se vám z toho motá hlava a bojíte se, abyste neomdleli, tak jak se to ostatně stalo i několika moderátorům přímo ve vysílaní v TV nebo politikům, jak to bylo ve zprávách. Jinak platí vše výše uvedené.

A na závěr jen důležité varování. Toto vše platí do doby, než bude schválena připravovaná novela zdravotního zákona, který by legalizovala očkovací apartheid. Pak už vám bude moci policajt argumentovat konkrétním § a celá situace se značně změní a budeme to my, co budou tahat za kratší konec do doby, než ústavní soud takový zákon zruší. (Doufejme, že ho zruší...)


Úředník hygieny

V další části se budu věnovat argumentaci proti úředníkům hygieny.

První důležitá věc. Kontroly smí provádět pouze řádně pověřený a proškolený úředník hygieny podle § 88a z.č. 258/2000 Sb. A těch je v republice pár (mají průkaz). Tuto skutečnost, že jsou oprávněni provádět takové kontroly, vám navíc musí prokázat předložením svého služebního průkazu dle § 4 z.č. 255/2012 Zákona o kontrole (Kontrolní řád). To že někdo dělá na hygieně ještě neznamená, že vás může šikanovat. Musí na to mít od krajské hygienické stanice papír:) (viz § 88 z.č. 258/2000 Sb). A každá kontrola musí podle zákona začít předložením buď služebního průkazu nebo písemného potvrzení ke kontrole § 5 z.č. 255/2012. A vtipné navíc je, že úředník hygieny zase není oprávněn vás ztotožnit. To může pouze policista viz výše...

V případě, že vás někde bude kontrolovat takový úředník, který se řádně prokáže průkazem, tak doporučuji aby jste prostě jen řekli, že využíváte svého práva nevypovídat dle § 53 odst. 2 a 55 odst. 4 správního řádu z.č. 500/2004 a odmítněte předkládat jakékoliv důkazy na vaši obhajobu (certifikát, potvrzení) a už vůbec nic nevypovídejte. Vypovídáte totiž vlastně proti sobě. Nic tedy nevysvětlujte, neargumentujte zákony, prostě jen oznamte, že využíváte svého práva nevypovídat a nepředkládat žádné důkazy. Pouze si ublížíte ať řeknete cokoliv jiného!!! Na místě také odmítněte cokoliv platit. Ať to dají do přestupkového řízení. V případě, že vás policista legitimuje na žádost ouřady z hygieny, pouze si nahrajte na mobil, že jste policistu informovali, že nesouhlasíte podle GDPR s tím, aby komukoliv dalšímu sdělil vaše osobní údaje o vaší totožnosti, zejména ne tomu z hygieny:).

Přestupkové řízení 

V následném řízení je důležité se hned na začátku zeptat, kdy bylo řízení zahájeno. Vzhledem k rychlosti úředníků, to určitě bude až po rozsudku, kterým bylo opatření opět zrušeno jako protizákonné. Což ihned zdůrazněte a nechte zaprotokolovat.

A pak tedy pouze v řízení jen zopakujte, že využíváte svého práva nevypovídat a nic nepředkládat na svou obhajobu (§53 a 55 viz výše). Tedy když vy sami na sebe nic neřeknete, tak to jsou oni, kdo musejí prokázat vám, že v době kontroly jste neměli platné očkování nebo test. A tím se dostanou do důkazní nouze. 

Pokud jde o variantu s policajtem výše uvedené můžete rozšířit o to, že řeknete náš hlavní argument o podzákonnosti vládních nařízení. Dále pak ještě na řízení dodáte, že ať vám oni prokážou, že v době, kdy jste byl kontrolován, jste žádný platný test či očkování neměl, nebo hladina vašich protilátek byla nízká. Protože sdělovat 3 osobám vaše zdravotní údaje lékař nesmí. (viz. §65 z.č. 372/2011 o zdravotních službách - zde je uvedeno kdo a za jakých podmínek je oprávněn zkoumat vaši zdravotní dokumentaci - policie, vrátný, sekuriťák, prodavačka,... tam není) Tím to pro vás tedy končí a žádnou pokutu platit nebudete. 

A pokud budou úředníci, tak jako se to stalo v Blansku, trvat na tom, že řízení pokračuje a vaše důvody neuznávají a že tedy vlastně nebudou respektovat rozhodnutí jejich nadřízeného orgánu tj. Nejvyššího správního soudu a vaše právo nevypovídat, tak v tomto okamžiku tito úředníci překračují zákon a ihned začněte vše nahrávat, pokud to neděláte už od začátku a vzneste námitku podjatosti úředníka (viz § 14 z.č. 500/2004 Sb Správní řád). A to z důvodu, že dle vašeho názoru vede toto úřední jednání v rozporu se zákonem a chce vás úmyslně poškodit na vašich právech. Námitka podjatosti znamená, že jednání se přerušuje a nadřízený úředníka musí rozhodnout, jestli je vaše námitka oprávněná a následně jím určený úředník svolá nové jednání. Pokud na toto úředník nepřistoupí, už s ním jakkoliv nekomunikujte a ihned na něj volejte státní policii! Na jednání totiž dochází k páchání trestného činu zneužití úřední pravomoci. Ten úředník zneužívá svou pravomoc k tomu, aby vedl úřední jednání proti vám, na základě nezákonného důvodu a v rozporu s vaší námitkou jeho podjatosti. Musíte tedy za každou cenu!!! přerušit další průběh tohoto řízení, než bude vydáno jakékoliv rozhodnutí a získat tak čas na vyhledání odborné právní pomoci! Právě jste totiž natrefili na úředního debila, kterých je všude kolem v současné době spousta. A ten má bohužel pravomoc vám opravdu hodně pokazit den a způsobit mnoho škody. Policii řekněte, že dle vašeho názoru se úředník dopustil trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a že na něj podáváte ústně do protokolu trestní oznámení, protože proti vám vede řízení bez zákonného důvodu. Dále policii informujte o tom, že jste vznesli námitku podjatosti a požadujete, aby se s ní nadřízený úředníka vypořádal, než bude řízení pokračovat. Požadujte tedy, aby policie zasáhla proti úředníkovi a zabránila mu v dalším páchání trestné činnosti a řízení tak bylo přerušeno. Pokud ani toto nepomůže a policie konat nebude, tak vám gratuluji, právě jste se stali obětí organizovaného zločinu covidové mafie, nebo úřední zvůle v této zemi. Nicméně nezoufejte a prostě požadujte, aby bylo zaprotokolováno do úředního záznamu z jednání, ideálně ještě za účasti policie, že jste vznesli námitku podjatosti z důvodů výše a poté si nechte protokol vytisknout a ať vám ho úředník podepíše nebo si nahrajte, jak vám ho předává k podpisu vč. toho, že natočíte i celý text protokolu. Nic ale nepodepisujte a jen s protokolem z jednání odejděte a ihned vyhledejte odbornou pomoc. A klidně kontaktujte i mě Radka Maláče (rad.mal@seznam.cz). Rád vám pomohu buď přímo já, nebo vám zprostředkuji z volného bloku bezplatnou právní pomoc, pokud někoho vhodného budeme mít ve vašem okolí. Máme v našich  řadách několik právníků.

Na závěr bych tady ještě dodal, že jestliže vláda neposlouchá soudy (viz rozsudek výše a vyjádření ministerstva zdravotnictví, že rozhodnutí soudu nebude respektovat), tak já zase nemusím poslouchat takovou vládu... 

Doufám, že vám to pomůže. Všechno se snažte vždy řešit s klidem a rozvahou. Je hodně způsobů, jak si můžete ublížit, když už se dostanete do konfrontace se státní mocí. Vše uvedené výše vám stačí jako vhodný základ a základní právní povědomí, jak se chovat a nenechat se šikanovat. Hlavně se s nikým neperte a nikomu sprostě nenadávejte. Ublížíte jen sobě a ti, kterým budete nadávat se vám jen vysmějí. A samozřejmě argumentaci uvedenou výše, tj. nemám povinnost prokazovat svůj zdravotní stav, můžete použít i proti vašemu zaměstnavateli. Viz zde a obecně komukoliv dalšímu viz zde.