KLÍČOVÝ ROZSUDEK

Zde vkládám klíčový rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 8 Ao 17/2021 - 68

Jde o přelomový rozsudek protože dle odstavce 41 soud zkonstatoval že už soud reálně kalkuluje s možností že další vládní opatření budou také neplatná už od samotného začátku. viz výtažek níže.

Ačkoliv první zcitovaných rozsudků byl vydán již 27. 5. 2021 a druhý znich 11. 6. 2021, odpůrce na výtky vnich uvedené ke dni vydání napadeného opatření, tedy 29.6. 2021, dostatečně nereagoval. Soud již musí uvažovat o tom, zdapraxe odpůrce spočívající v stále stejných pochybeních a ignoraci rozhodnutí zdejšího soudu nenasvědčuje tomu, že odpůrce účelově vydává neodůvodněná mimořádná opatření, kteránásledně soudztohoto důvodu zruší nebo deklaruje jejich nezákonnost, proto, aby soudu byla znemožněna možnost věcného přezkumu ukládaných povinností a jejich možného zásahu dopráv a oprávněných zájmů osob. Vprávním státě není možné, aby moc výkonná nerespektovala jasně vyjádřený názor soudu a kladla překážky moci soudní při dbání nadodržování zásad demokratického právního státu, který je založen na úctě kprávům asvobodám člověka a občana. Vzhledem ktomu, že mimořádné opatření bylo stiženo nepřezkoumatelností již od počátku své účinnosti a odpůrce nebyl schopen ani přes podrobné požadavky soudu zjednat nápravu dříve vytýkaných nedostatků, zvažoval soud jeho zrušení ke dni právní moci tohoto rozsudku, případně dokonce i zpětně ke dni jeho účinnosti. Jak totiž vyplývá z rozsudku NSS ze dne 21. 6. 2017, čj.3As 157/2016-63, č. 3610/2017 Sb. NSS, § 101d odst. 2 věty první s. ř. s. nevylučuje výjimečně ze zcela závažných důvodů zrušit opatření obecné povahy ex tunc, tedy od samého počátku jeho účinnosti.